Przed każdą podróżą za granicę, w którą zabieram ze sobą psa, robię rozeznanie w ubezpieczeniach turystycznych. Czyli ubezpieczenie, które wykupuję dla siebie, musi też uwzględniać fakt, że mam pod opieką psa. Kluczowe jest więc, aby zapewniało pokrycie kosztów leczenia i opieki dla niego w razie jego lub mojego wypadku.

Przedstawię wam najważniejsze kryteria, które sprawdzam, czytając Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) polis turystycznych. Przygotowałam również aktualne (wrzesień 2023) zestawienie zapisów z OWU kilkunastu firm, a które dotyczą podróży z psem. To zestawienie posłuży mi do wybrania polisy na naszą najbliższą wspólną podróż ze Skipperem.

Pod nazwami towarzystw ubezpieczonych umieściłam bezpośrednie linki do dokumentów, w których możecie sprawdzić szczegóły. W razie niejasności, możecie je potem wyjaśnić z agentem ubezpieczeniowym lub infolinią.


OWU mają zazwyczaj kilkanaście stron, więc pierwszy filtr jest bardzo prosty – wyszukujemy w treści słowa kluczowe, takie jak „zwierzęta”, „zwierząt”, „pies”, „psa”, itp. Następnie analizujemy dokładniej znalezione paragrafy.
I tu się pojawia pytanie:

Czego oczekiwać od ubezpieczenia turystycznego, jeśli towarzyszy nam pies?

Niestety, ta lista jest „listą życzeń”, ponieważ nie istnieje aktualnie polisa uwzględniająca wszystkie te warunki w pełnym zakresie. I często są to kwoty niewielkie w porównaniu do cen usług w innych krajach. Chyba, że ja takiej polisy idealnej po prostu nie znalazłam, a może wam się udało? Dajcie znać 🙂

/Koszty leczenia i transportu do weterynarza
zwrot kosztów leczenia psa, jeśli ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi. Może to obejmować pokrycie kosztów wizyty u weterynarza, badań, zabiegów, operacji czy leków;
/Organizacja transportu i opieki w razie wypadku właściciela
zwrot kosztów opieki nad psem (np. hotel dla psów), gdy właściciel ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi i jest hospitalizowany lub organizacja takiej opieki;
/Assistance
pomocna, ale coraz rzadziej spotykana, byłaby infolinia, która pomoże nam w znalezieniu np. najbliższej lecznicy;
/Szkody wyrządzone przez psa w ramach polisy OC
w ramach polisy OC (Odpowiedzialność Cywilna) możliwe jest ubezpieczenie również zwierząt domowych i często możecie zobaczyć takie zapisy przy ubezpieczaniu mieszkania czy domu. Dla mnie to obowiązkowy punkt również w polisie turystycznej.
Co zapewnia OC? Gdy wasz pies wyrządzi szkodę, w wyniku której ucierpi inna osoba lub jej mienie, ubezpieczyciel wypłaci rekompensatę poszkodowanemu. Przykładem mogą być np. zniszczenia w hotelu, których dokonałby wasz psiak.


Nowości w ubezpieczeniach psów

Tutaj zrobię małą dygresję w innym kierunku – polis ubezpieczeniowych dla psów, które od niedawna są dostępne na polskim rynku. Są to odrębne produkty, nie powiązane z polisą turystyczną, ubezpieczeniem mieszkania lub auta. Skupiają się na kosztach leczenia w przypadku choroby lub wypadku, odpowiedzialności cywilnej. Nie pokrywają one jednak całkowicie wszystkich sytuacji, jakie mogą się przydarzyć w podróży zagranicznej.

Mimo wszystko warto im się przyjrzeć, nawet jeśli to nadal oznacza łączenie dwóch produktów ubezpieczeniowych, aby osiągnąć maksymalną ochronę. Czyli np. polisy turystycznej + polisa dla psa lub assistance auta + polisa dla psa.

Generali

Nowy produkt ubezpieczeniowy, dedykowany głównie leczeniu psa, czyli podobny do polisy na życie. Obejmuje:

/Koszty leczenia psa w przypadku choroby lub nieszczęśliwego wypadku, włączając eutanazję i kremację;

/Dodatkowe pakiety: Odpowiedzialność Cywilna właściciela psa lub Ubezpieczenie śmierci psa.

Ubezpieczenie nie uwzględnia kosztów leczenia poniesionych poza Polską.

TU Europa

Produkt nazywa się „Pies i kot” i obejmuje (w zakresie przydatnym w podróży):

/Ubezpieczenie Assistance dla psa lub kota:
– koszty leczenia weterynaryjnego (1000 zł/1 raz) i transport do placówki w sytuacji nieszczęsliwego wypadku psa (500 zł/2 razy);
– pomoc w poszukiwaniach zaginionego psa (organizacja 1 raz);
– infolinia weterynaryjna;
/Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym.

Ubezpieczenie można zawrzeć na okres od 1 do 30 dni i obowiązuje na terenie Polski oraz Europy.


Porównanie Ogólnych Warunków Ubezpieczeń (2023) w polisach turystycznych

Towarzystwo ubezpieczeniowe
i link do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
Włączone w zakresWykluczone z zakresu
WARTA
(OWU Warta Travel)
brak zapisówW ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej WARTA nie ponosi odpowiedzialności za szkody
powstałe i spowodowane: (…) przeniesieniem wszelkich chorób przez zwierzęta stanowiące własność lub pozostające pod opieką Ubezpieczonego;
UNIQA
(OWU Kontynenty Multitravel)
brak zapisówOgraniczenia odpowiedzialności Towarzystwa w ubezpieczaniu odpowiedzialności
cywilnej w życiu prywatnym: „(…) Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wynikających
z posiadania psów, koni, zwierząt dzikich i egzotycznych oraz broni siecznej, kłującej i palnej, jak również używania jej w celach sportowych lub w celu samoobrony.”
GENERALI
(OWU ważne od 2.05.2023)
W Pakiecie Assistance Exclusive Generali zapewnia usługi dostępne w Pakiecie Assistance Premium oraz dodatkowo:
/Opiekę nad zwierzętami domowymi towarzyszącymi Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej
W przypadku hospitalizacji albo śmierci Ubezpieczonego, jeżeli zdarzenia te były następstwem nieszczęśliwego wypadku, nagłego zachorowania lub zaostrzenia choroby przewlekłej, Centrum Pomocy Generali zorganizuje opiekę nad psem (z wyłączeniem ras psów uznanych na mocy przepisów prawa za niebezpieczne) czy kotem na terytorium kraju hospitalizacji Ubezpieczonego albo ich przewóz do osoby wyznaczonej do opieki albo do odpowiedniej placówki na terytorium kraju hospitalizacji albo terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo kraju zamieszkania Ubezpieczonego, w przypadku gdy w czasie podróży znajdowały się one pod jego wyłączną opieką.
Powyższe świadczenia są realizowane pod warunkiem przedstawienia aktualnego zaświadczenia o szczepieniach profilaktycznych
zwierzęcia. Koszty organizacji i wykonania ww. usług ponosi Ubezpieczony.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu prywatnym:
Odpowiedzialnością Generali objęte są szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego oraz przez osoby i zwierzęta, za które ponosi on
odpowiedzialność, jeżeli zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym Ubezpieczony przebywa, jest on zobowiązany do ich naprawienia

Moto Assistance:
Świadczenia należne z umowy ubezpieczenia obejmują:
(…) Jeżeli Ubezpieczony wiózł zwierzęta albo bagaż w pojeździe, na wniosek Ubezpieczonego Centrum Pomocy Generali również organizuje transport zwierząt lub bagażu do miejsca odholowania pojazdu;
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym:
Generali nie ponosi odpowiedzialności za szkody: (…)
– powstałe w związku z posiadaniem w trakcie podróży zagranicznej lub krajowej zwierząt dzikich i egzotycznych, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność;
– wyrządzone przez Ubezpieczonego zwierzętom, za które ponosi on odpowiedzialność;
PZU
(OWU PZU Wojażer od 21.05.2022)
W ramach Assistance Pakiet Podstawowy:
/Opieka nad psami i kotami na terytorium RP
Jeżeli wskutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania objętego odpowiedzialnością PZU SA organizowany był przez PZU SA transport ubezpieczonego do szpitala w RP, a hospitalizacja ubezpieczonego trwa minimum 2 dni, PZU SA organizuje przewóz psów lub kotów ubezpieczonego do osoby wyznaczonej przez niego do opieki lub do odpowiedniej placówki gwarantującej całodobową opiekę nad zwierzętami i pokrywa koszty tego przewozu. Usługa ta jest realizowana maksymalnie do kwoty 300 zł;
brak zapisów
ALLIANZ
(OWU Moja Podróż)
OC w życiu prywatnym:
Obejmujemy ochroną tylko szkody, które Ubezpieczony lub dzieci lub zwierzęta podróżujące z Ubezpieczonym (za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność), wyrządzili osobom trzecim w trakcie trwania podróży, w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego.
Bagaż podróżny:
Zakres ochrony nie obejmuje utraty, kradzieży lub opóźnienia dostarczenia zwierząt, w tym ich szczątków
Europa Ubezpieczenia (TU Europa)
(OWU ITravel od 10.08.2021)
brak zapisówUbezpieczenie odpowiedzialności Cywilnej:
Nie wypłacimy pieniędzy z ubezpieczenia, jeśli: (…) szkody wyrządzą zwierzęta, których jesteś właścicielem.
COMPENSA
(OWU Voyage II od 02.2023)
Ubezpieczenie kosztów leczenia i Assistance:
wizyta weterynaryjna związana z zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem zwierzęcia domowego (zwrot kosztów z limitem 50 euro)

Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym:
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną
za szkody będące następstwem zdarzeń powstałych w okresie
ubezpieczenia, wyrządzonych w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego w tym: (…) opieka nad podróżującymi z Ubezpieczonym zwierzętami domowymi;
Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym:
COMPENSA nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia: (…)
– wynikające z przeniesienia choroby przez Ubezpieczonego, a także przez znajdujące się pod jego opieką zwierzęta; (…)
– z tytułu szkód wyrządzonych przez psy należące do ras uznanych za agresywne i wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne oraz warunków wydania zezwoleń na utrzymanie psa takiej rasy;
Nationale Nederlanden
(OWU od 01.2023)
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym:
Ochroną objęliśmy szkody, które wyrządzisz innym
osobom w trakcie Podróży zagranicznej lub Podróży krajowej, w ramach: (…) posiadania zwierząt domowych (psów lub kotów);

Assistance samochodowy:
Holowanie Pojazdu – do wskazanego przez Ciebie miejsca w odległości do 100 km od miejsca unieruchomienia. Zapłacimy również za transport podróżujących z Tobą pasażerów, zwierząt oraz bagażu jeżeli będzie to konieczne.
brak zapisów
Ergo Hestia
(OWU ERGO Podróż od 01.2023)
Ubezpieczenie Podróż Assistance:
/Assistance opiekuńczy: (…) opieka nad zwierzętami domowymi towarzyszącymi Ubezpieczonemu w podróży pozostawionymi bez opieki osoby dorosłej
/Opieka nad zwierzętami domowymi:
– opieka nad zwierzętami domowymi pozostawionymi w kraju zamieszkania
ubezpieczonego do 3 dni lub
– jednorazowy przewóz zwierząt domowych do osoby, którą wskaże Ubezpieczony znajdującej się w kraju zamieszkania Ubezpieczonego lub hotelu dla zwierząt (w tę i z powrotem) w kraju zamieszkania Ubezpieczonego oraz pobyt zwierzęcia w tym hotelu dla zwierząt do 3 dni

Odpowiedzialność Cywilna:
Szkody w mieniu lub na osobie powstałe w związku z posiadaniem
zwierząt domowych (w tym będących pod opieką Ubezpieczonego)
brak zapisów
Signal Iduna
(OWU Bezpieczne Podróże od 07.09.2021)
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej:
Odpowiedzialnością SIGNAL IDUNA objęte są szkody wyrządzone przez
osoby i zwierzęta, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, do
naprawienia których jest zobowiązany w myśl przepisów prawa kraju,
w którym przebywa podczas Podróży Zagranicznej.

Klauzula dodatkowa ubezpieczenia zwierząt domowych (kod ZD)
Na mocy niniejszej klauzuli, pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki, do przedmiotu i zakresu ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance Ubezpieczonego, włączone są:
1) niezbędne koszty leczenia Zwierzęcia domowego, które towarzyszy Ubezpieczonemu podczas jego Podróży Zagranicznej, w związku z Nagłym Zachorowaniem lub Nieszczęśliwym Wypadkiem Zwierzęcia domowego do podlimitu sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance wynoszącego 500 EUR.
Za niezbędne koszty leczenia Zwierzęcia domowego uważa się powstałe za granicą Kraju Zamieszkania Ubezpieczonego wydatki poniesione na: koszty wizyty weterynaryjnej, badania, leki, zabiegi ambulatoryjne, zabiegi operacyjne (w tym zabiegi anestezjologiczne) przepisane przez lekarza weterynarii, jak też przepisane przez lekarza weterynarii akcesoria medyczne, kremacja lub pochówek (jeśli Zwierzę domowe umrze lub musi zostać uśpione przez lekarza weterynarii), koszty transportu lotniczego, jeżeli wcześniej zaplanowany transport powrotny nie mógł być wykorzystany.
Za koszty leczenia nie uważa się kosztów: szczepień, czipowania, leczenia planowego, porodu, leczenia stomatologicznego;
2) koszty opieki nad Zwierzęciem domowym towarzyszącym Ubezpieczonemu podczas jego Podróży Zagranicznej w przypadku Hospitalizacji lub śmierci Ubezpieczonego. SIGNAL IDUNA pokrywa koszty opieki nad Zwierzęciem domowym, będącym własnością Ubezpieczonego, gdy w czasie podróży pies lub kot znajdował się pod jego
wyłączną opieką, do podlimitu sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance wynoszącego 100 EUR dziennie maksymalnie przez 7 dni;
3) koszty przedłużonej opieki nad Zwierzęciem domowym – jeżeli Ubezpieczony był Hospitalizowany podczas Podróży Zagranicznej i przez to jego powrót do Kraju Zamieszkania opóźnił się, SIGNAL IDUNA pokrywa koszty przedłużonego pobytu w hotelu dla zwierząt Zwierzęcia domowego do podlimitu sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance wynoszącego 100 EUR dziennie maksymalnie przez 7 dni.

Warunkiem ubiegania się o zwrot wyżej wymienionych kosztów w zależności od rodzaju zdarzenia jest przedłożenie wraz z formularzem zgłoszenia roszczenia:
– dokumentacji z leczenia Zwierzęcia domowego oraz dowodów poniesionych kosztów (np. rachunków),
– kopii dokumentu potwierdzającego własność psa lub kota (np. paszport, książeczka zdrowia),
– dokumentacji medycznej zawierającej diagnozę lekarską potwierdzającą okres Hospitalizacji Ubezpieczonego za granicą,
– dowody poniesionych kosztów potwierdzające koszty pobytu Zwierzęcia domowego w hotelu dla zwierząt wraz z oświadczeniem hotelu o ilości dni pobytu.
Zwierzę domowe – pies lub kot w wieku minimum 8 tygodni, których właścicielem jest Ubezpieczony, z wyłączeniem zwierząt wykorzystywanych do celów hodowlanych lub handlowych.
Nagłe Zachorowanie Zwierzęcia domowego – powstały w sposób nagły stan chorobowy lub zaostrzenie choroby przewlekłej, wymagające natychmiastowej pomocy lekarskiej, w związku z którymi nastąpiła konieczność poddania Zwierzęcia leczeniu przed zakończeniem
Podróży Zagranicznej.
Nieszczęśliwy Wypadek Zwierzęcia domowego – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego Zwierzę doznało trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarło.
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej:
Umową ubezpieczenia nie są objęte szkody, świadczenia i roszczenia: (…)
– powstałe w związku z posiadaniem w trakcie Podróży Zagranicznej zwierząt dzikich i egzotycznych, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność;
– wyrządzone przez Ubezpieczonego zwierzętom, za które ponosi odpowiedzialność,
– wyrządzone przez psy należące do ras uznanych za agresywne,
– wyrządzonych przez zwierzęta należące do Ubezpieczonego niepoddane wymaganym szczepieniom ochronnym lub badaniom profilaktycznym.
Wiener
(OWU Pakiet Podróż)
Usługi Assistance:
koszty transportu do Polski lub kraju stałego pobytu zwierząt towarzyszących w podróży zagranicznej. Jeśli podczas podróży zagranicznej z powodu choroby lub nieszczęśliwego wypadku trafisz do szpitala na dłużej niż 7 dni lub umrzesz, za pośrednictwem Centrum Alarmowego zorganizujemy i opłacimy przewóz zwierząt, które towarzyszyły Ci w tej podróży i były pod Twoją wyłączoną opieką, do opiekuna w Polsce lub w kraju stałego pobytu.
Gdy będzie to transport do kraju stałego pobytu innego niż Polska, opłacimy go do kwoty, jaką zapłaciłoby Centrum Alarmowe, gdyby organizowało go do Polski.
Limit: do 400 euro ponad sumę ubezpieczenia kosztów leczenia

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym:
Nasza ochrona obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową za
szkody, które wyrządzisz podczas gdy będziesz wykonywać czynności
życia prywatnego i szkody z tego tytułu powstały w podróży (…).
Wykonujesz czynności życia prywatnego, których dotyczy to ubezpieczenie, m.in. gdy: (…) masz zwierzęta domowe lub się nimi opiekujesz;
brak zapisów
AXA
(OWU Daleko od domu od 07.2023)
W ramach Assistance:
pomoc dla zwierząt – jeżeli Ubezpieczony podróżuje z psem lub
kotem, którego jest właścicielem i zwierzę to ulegnie Nieszczęśliwemu
wypadkowi poza Krajem stałego zamieszkania i wymaga
natychmiastowej pomocy w placówce weterynaryjnej, Ubezpieczyciel
pokryje konieczne koszty leczenia.
Limit: 500 – 3000 zł (w zależności od wariantu)

Kontynuacja leczenia w Polsce:
Ubezpieczyciel zapewnia Ubezpieczonemu poniższe świadczenia w czasie
kontynuacji leczenia, jednak nie dłużej niż do 30 dni od powrotu
Ubezpieczonego do Polski: (…):
– jeżeli stan zdrowia Ubezpieczonego uniemożliwia mu samodzielne
poruszanie się (bez pomocy osób trzecich) potwierdzone
zaświadczeniem lekarskim, na jego wniosek Ubezpieczyciel
zapewnia: (…) organizację oraz pokrycie kosztów honorarium i dojazdu pomocy domowej do Miejsca zamieszkania Ubezpieczonego. Świadczenie
obejmuje pomoc: zakupy artykułów spożywczych pierwszej
potrzeby, codziennych porządków domowych, dostawa/
przygotowanie posiłków, opieka nad psem lub kotem Ubezpieczonego, podlewanie kwiatów. Świadczenie nie obejmuje pokrycia kosztów zakupu jakichkolwiek materiałów lub środków spożywczych czy środków czystości związanych z zapewnieniem pomocy domowej;

Odpowiedzialność Cywilna:
Za szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego rozumie się również szkody
wyrządzone przez osoby lub zwierzęta, za które Ubezpieczony ponosił
odpowiedzialność w chwili wystąpienia zdarzenia.
Ubezpieczenie bagażu:
ubezpieczenie Bagażu nie obejmuje: (…) przewożonych zwierząt;

Odpowiedzialność cywilna:
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje:
– spowodowania przez Ubezpieczonego szkody na: (…) na zwierzętach, za które Ubezpieczony ponosił odpowiedzialność;


Ubezpieczenie psa w podróży – podsumowanie i wersja PDF

Jak widzicie, oferowane warunki w polisach bardzo się różnią i ciężko wskazać tę „najlepszą”. Myślę, że kluczowe jest odpowiedzenie sobie na pytanie, co jest ważniejsze: pokrycie ewentualnych kosztów czy pomoc i organizacja w nagłej sytuacji. Idealnie byłoby nie musieć wybierać i mieć wszystko w pakiecie…

Jeżeli zauważycie zmiany lub nowinki w ubezpieczeniach psów w podróży w polisach dostępnych na rynku, dajcie znać! Warunki i zakres są co jakiś czas modyfikowane, więc temat ten trzeba odświeżać.

Aby wam było łatwiej porównać ubezpieczenia, przygotowałam wam również skrócone zestawienie w pliku PDF:


Polecam wam również Kartę Właściciela Psa – jest to karta, którą mam zawsze w portfelu. Informuje ona o tym, że w domu pozostał zwierzak. W sytuacji, gdyby coś mi się stało, na Karcie są dane osoby kontaktowej. Przygotowałam dla was szablon takiej karty do samodzielnego wydrukowania.