Przed każdą podróżą za granicę, w którą zabieram ze sobą psa, robię rozeznanie w ubezpieczeniach turystycznych. Czyli ubezpieczenie, które wykupuję dla siebie, musi też uwzględniać fakt, że mam pod opieką psa. Kluczowe jest więc, aby zapewniało pokrycie kosztów leczenia i opieki dla niego w razie jego lub mojego wypadku.

Przedstawię wam najważniejsze kryteria, które sprawdzam czytając Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) polis turystycznych. Przygotowałam również aktualne (sierpień 2021) zestawienie zapisów z OWU kilkunastu firm, a które dotyczą podróży z psem. To zestawienie posłuży mi do wybrania polisy na naszą najbliższą wspólną podróż ze Skipperem.

Pod nazwami towarzystw ubezpieczonych umieściłam bezpośrednie linki do dokumentów, w których możecie sprawdzić szczegóły. W razie niejasności, możecie je potem wyjaśnić z agentem ubezpieczeniowym lub infolinią.


OWU mają zazwyczaj kilkanaście stron, więc pierwszy filtr jest bardzo prosty – wyszukujemy w treści słowa kluczowe, takie jak „zwierzęta”, „zwierząt”, „pies”, „psa”, itp. Następnie analizujemy dokładniej znalezione paragrafy.
I tu się pojawia pytanie:

Czego oczekiwać od ubezpieczenia turystycznego, jeśli towarzyszy nam pies?

Niestety, ta lista jest „listą życzeń”, ponieważ nie istnieje aktualnie polisa uwzględniająca wszystkie te warunki w pełnym zakresie. I często są to kwoty niewielkie w porównaniu do cen usług w innych krajach. Chyba, że ja takiej polisy idealnej po prostu nie znalazłam, a może wam się udało? Dajcie znać 🙂

 • Koszty leczenia i transportu do weterynarza
  zwrot kosztów leczenia psa, jeśli ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi. Może to obejmować pokrycie kosztów wizyty u weterynarza, badań, zabiegów, operacji czy leków;
 • Organizacja transportu i opieki w razie wypadku właściciela
  zwrot kosztów opieki nad psem (np. hotel dla psów), gdy właściciel ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi i jest hospitalizowany lub organizacja takiej opieki;
 • Assistance
  pomocna, ale coraz rzadziej spotykana, byłaby infolinia, która pomoże nam w znalezieniu np. najbliższej lecznicy;
 • Szkody wyrządzone przez psa w ramach polisy OC
  w ramach polisy OC (Odpowiedzialność Cywilna) możliwe jest ubezpieczenie również zwierząt domowych i często możecie zobaczyć takie zapisy przy ubezpieczaniu mieszkania czy domu. Dla mnie to obowiązkowy punkt również w polisie turystycznej.
  Co zapewnia OC? Gdy wasz pies wyrządzi szkodę, w wyniku której ucierpi inna osoba lub jej mienie, ubezpieczyciel wypłaci rekompensatę poszkodowanemu. Przykładem mogą być np. zniszczenia w hotelu, których dokonałby wasz psiak.

Nowości w ubezpieczeniach psów

Tutaj zrobię małą dygresję w innym kierunku – polis ubezpieczeniowych dla psów, które od niedawna są dostępne na polskim rynku. Są to odrębne produkty, nie powiązane z polisą turystyczną, ubezpieczeniem mieszkania lub auta. Skupiają się na kosztach leczenia w przypadku choroby lub wypadku, odpowiedzialności cywilnej. Nie pokrywają one jednak całkowicie wszystkich sytuacji, jakie mogą się przydarzyć w podróży zagranicznej.

Mimo wszystko warto im się przyjrzeć, nawet jeśli to nadal oznacza łączenie dwóch produktów ubezpieczeniowych, aby osiągnąć maksymalną ochronę. Czyli np. polisy turystycznej + polisa dla psa lub assistance auta + polisa dla psa.

Generali

Nowy produkt ubezpieczeniowy, dedykowany głównie leczeniu psa, czyli podobny do polisy na życie. Obejmuje:

 • Koszty leczenia psa w przypadku choroby lub nieszczęśliwego wypadku, włączając eutanazję i kremację;
 • Dodatkowe pakiety: Odpowiedzialność Cywilna właściciela psa lub Ubezpieczenie śmierci psa.

Ubezpieczenie nie uwzględnia kosztów leczenia poniesionych poza Polską.

TU Europa

Produkt nazywa się „Pies i kot” i obejmuje (w zakresie przydatnym w podróży):

 • Ubezpieczenie Assistance dla psa lub kota
  • koszty leczenia weterynaryjnego (1000 zł/1 raz) i transport do placówki w sytuacji nieszczęsliwego wypadku psa (500 zł/2 razy);
  • pomoc w poszukiwaniach zaginionego psa (organizacja 1 raz);
  • infolinia weterynaryjna;
 • Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym.

Ubezpieczenie można zawrzeć na okres od 1 do 30 dni i obowiązuje na terenie Polski oraz Europy.


Porównanie Ogólnych Warunków Ubezpieczeń (2021) w polisach turystycznych

Uniqa (AXA)

włączone w zakres
Brak zapisów
wykluczone z zakresu
W klauzuli ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym: „Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wynikających z posiadania psów…”

Link4

włączone w zakres
* opieka nad zwierzętami – jeżeli Ubezpieczony jest hospitalizowany na skutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania i nie ma osoby, która mogłaby zaopiekować się pozostawionymi bez opieki zwierzętami domowymi, Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa maksymalnie do wysokości 100 EUR koszty (do wyboru):
a) opieki nad zwierzętami domowymi pozostawionymi w miejscu pobytu Ubezpieczonego,
b) przewozu zwierząt domowych do hotelu dla zwierząt.
Warunkiem wykonania świadczenia jest dostarczenie przez Ubezpieczonego lub inną osobę aktualnej książeczki szczepień zwierzęcia.
* wizyta u weterynarza, transport zwierzęcia domowego do kliniki weterynaryjnej i transport powrotny do miejsca pobytu Ubezpieczonego – jeżeli na skutek nieszczęśliwego wypadku zwierzęcia domowego wymagane jest jego leczenie, Centrum Alarmowe zwraca koszty związane z wizytą u weterynarza i transportem do i z kliniki poniesione przez Ubezpieczonego maksymalnie do wysokości 200 EUR.
wykluczone z zakresu
LINK4 nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie podróży zagranicznej lub krajowej w związku z posiadaniem psów.

Generali

włączone w zakres
W Pakiecie Assistance Exclusive Generali zapewnia usługi dostępne w Pakiecie Assistance Premium oraz dodatkowo:
Opiekę nad zwierzętami domowymi towarzyszącymi Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej:
– W przypadku hospitalizacji albo śmierci Ubezpieczonego, jeżeli zdarzenia te były następstwem nieszczęśliwego wypadku, nagłego zachorowania lub zaostrzenia choroby przewlekłej, Centrum Pomocy Generali zorganizuje opiekę nad psem (z wyłączeniem ras psów uznanych na mocy przepisów prawa za niebezpieczne) czy kotem na terytorium kraju hospitalizacji Ubezpieczonego albo ich przewóz do osoby wyznaczonej do opieki albo do odpowiedniej placówki na terytorium kraju hospitalizacji albo terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo kraju zamieszkania Ubezpieczonego, w przypadku gdy w czasie podróży znajdowały się one pod jego wyłączną opieką.
– Powyższe świadczenia są realizowane pod warunkiem przedstawienia aktualnego zaświadczenia o szczepieniach profilaktycznych zwierzęcia. Koszty organizacji i wykonania ww. usług ponosi Ubezpieczony.


W ramach Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym:
Odpowiedzialnością Generali objęte są szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego oraz przez osoby i zwierzęta, za które ponosi on odpowiedzialność, jeżeli zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym Ubezpieczony przebywa, jest on zobowiązany do ich naprawienia.

W ramach Moto Assistance:
Świadczenia należne z umowy ubezpieczenia obejmują holowanie pojazdu (…) Jeżeli Ubezpieczony wiózł zwierzęta albo bagaż w pojeździe, na wniosek Ubezpieczonego Centrum Pomocy Generali również organizuje transport zwierząt lub bagażu do miejsca odholowania pojazdu.
wykluczone z zakresu
Generali nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego zwierzętom, za które ponosi on odpowiedzialność.

PZU

włączone w zakres
W ramach Assistance Podstawowy:
Opieka nad psami i kotami na terytorium RP
Jeżeli wskutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania objętego odpowiedzialnością PZU SA organizowany był przez PZU SA transport ubezpieczonego do szpitala w RP, a hospitalizacja ubezpieczonego trwa minimum 2 dni, PZU SA organizuje przewóz psów lub kotów ubezpieczonego do osoby wyznaczonej przez niego do opieki lub do odpowiedniej placówki gwarantującej całodobową opiekę nad zwierzętami i pokrywa koszty tego przewozu. Usługa ta jest realizowana maksymalnie do kwoty 300 zł;
wykluczone z zakresu
brak zapisów

Warta

włączone w zakres
brak zapisów
wykluczone z zakresu
W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej WARTA nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe i spowodowane przeniesieniem wszelkich chorób przez zwierzęta stanowiące własność lub pozostające pod opieką Ubezpieczonego.

Allianz

włączone w zakres
W Ubezpieczaniu Kosztów Leczenia i Ubezpieczeniu Assistance:
* Zwrot kosztów opieki nad zwierzęciem – jeżeli Ubezpieczony będzie Hospitalizowany na terytorium RP w wyniku Nieszczęśliwego wypadku objętego odpowiedzialnością Allianz w Podróży poza terytorium RP i poniesie koszty organizacji opieki nad należącym do Ubezpieczonego psem lub kotem, Allianz zwróci Ubezpieczonemu koszty takiej opieki do czasu zakończenia Hospitalizacji Ubezpieczonego, do kwoty 800 PLN w odniesieniu do jednego Wypadku ubezpieczeniowego w Okresie ubezpieczenia; Allianz zwróci Ubezpieczonemu wyżej wymienione koszty na podstawie wniosku przesłanego do Allianz i dostarczonego dowodu potwierdzającego sprawowanie opieki nad zwierzęciem wraz z dowodem zapłaty za usługę;

* Zwrot kosztów przedłużenia opieki nad zwierzęciem – jeżeli w związku z Hospitalizacją Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku lub Nagłego zachorowania objętego odpowiedzialnością Allianz podczas Podróży poza terytorium RP, jego powrót na terytorium RP opóźni się poza datę końcową Okresu ubezpieczenia, i Ubezpieczony poniesie koszty organizacji opieki nad należącym do Ubezpieczonego psem lub kotem, Allianz zwróci Ubezpieczonemu koszty takiej opieki do kwoty 100 PLN za dzień i do 7 dni; Allianz zwróci Ubezpieczonemu wyżej wymienione koszty na podstawie wniosku przesłanego do Allianz i dostarczonego dowodu potwierdzającego sprawowanie opieki nad zwierzęciem wraz z dowodem zapłaty za usługę;


* Zwrot kosztów wizyty w klinice weterynaryjnej – jeżeli zajdzie konieczność wizyty w klinice weterynaryjnej w związku z zaistniałym podczas Podróży Ubezpieczonego urazem lub chorobą należącego do Ubezpieczonego psa lub kota, Allianz zwróci Ubezpieczonemu poniesione koszty wizyty weterynaryjnej do równowartości kwoty 800 PLN w odniesieniu do jednego Wypadku ubezpieczeniowego w Okresie ubezpieczenia; Allianz zwróci Ubezpieczonemu wyżej wymienione koszty na podstawie wniosku przesłanego do Allianz i dostarczonego dowodu potwierdzającego odbycie wizyty w klinice weterynaryjnej wraz z dowodem zapłaty;


* Zwrot kosztów opieki nad zwierzęciem poza terytorium RP – jeżeli Ubezpieczony będzie Hospitalizowany w wyniku Nieszczęśliwego wypadku lub Nagłego zachorowania objętego odpowiedzialnością Allianz przez okres przekraczający 3 dni, i w Podróży towarzyszy mu należący do Ubezpieczonego pies lub kot, Allianz zwróci Ubezpieczonemu poniesione koszty organizacji opieki nad psem lub kotem do czasu zakończenia Hospitalizacji, do kwoty 800 PLN w odniesieniu do jednego Wypadku ubezpieczeniowego w Okresie ubezpieczenia; Allianz zwróci Ubezpieczonemu wyżej wymienione koszty na podstawie wniosku przesłanego do Allianz i dostarczonego dowodu potwierdzającego sprawowanie opieki nad zwierzęciem wraz z dowodem zapłaty za usługę.


W Ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym:
Ochroną ubezpieczeniową objęte są Szkody:
wyrządzone przez Ubezpieczonego oraz przez osoby i zwierzęta, które towarzyszą mu w czasie Podróży w Okresie ubezpieczenia i za które ponosi on odpowiedzialność;
– wyrządzonych przez zwierzęta należące do Ubezpieczonego niepoddane wymaganym szczepieniom ochronnym lub badaniom profilaktycznym;
wykluczone z zakresu
Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje Szkód wyrządzonych przez Ubezpieczonego zwierzętom, za które ponosi on odpowiedzialność.

TU Europa

włączone w zakres
brak zapisów
wykluczone z zakresu
Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej – w jakich sytuacjach nasze
ubezpieczenie nie działa: Nie wypłacimy pieniędzy z ubezpieczenia, jeśli szkody wyrządzą zwierzęta, których jesteś właścicielem.

Aviva

włączone w zakres
W ramach Ubezpieczenia Assistance w podróży zagranicznej:
organizacja i pokrycie kosztów opieki nad psem lub kotem towarzyszącym Ubezpieczonemu w podróży – w przypadku hospitalizacji albo śmierci Ubezpieczonego, jeżeli zdarzenia te były następstwem nieszczęśliwego wypadku albo nagłego zachorowania, wówczas Aviva zorganizuje i pokryje koszty opieki nad psem (z wyłączeniem ras psów uznanych za niebezpieczne) lub kotem towarzyszącym w podróży, na terenie kraju hospitalizacji, maksymalnie do wysokości równowartości 100 euro za jedną dobę, ale nie więcej niż za 7 dób, albo ich przewóz do osoby wyznaczonej do opieki bądź do odpowiedniej placówki na terenie kraju hospitalizacji, Polski lub kraju zamieszkania; usługę Aviva zrealizuje po przedstawieniu aktualnego zaświadczenia o szczepieniach profilaktycznych zwierzęcia oraz pod warunkiem, że zwierzęta te były pod wyłączną opieką Ubezpieczonego podczas podróży.
wykluczone z zakresu
brak zapisów

Compensa

włączone w zakres
W Ubezpieczeniu Kosztów Leczenia i Assistance:
wizyta weterynaryjna związana z zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem zwierzęcia domowego – zwrot kosztów z limitem 50 euro

Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym:
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody będące następstwem zdarzeń powstałych w okresie ubezpieczenia, wyrządzonych w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego w tym opieka nad podróżującymi z Ubezpieczonym zwierzętami domowymi.
wykluczone z zakresu
COMPENSA nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z:
przeniesienia choroby przez Ubezpieczonego, a także przez znajdujące się pod jego opieką zwierzęta,
– z tytułu szkód wyrządzonych przez psy należące do ras uznanych za agresywne i wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne oraz warunków wydania zezwoleń na utrzymanie psa takiej rasy.

Nationale Nederlanden

włączone w zakres
W Ubezpieczeniu Kosztów Leczenia i Assistance w Podróży Zagranicznej:
Opieka nad zwierzętami – jeżeli Ubezpieczony jest hospitalizowany na skutek Nagłego zachorowania
lub Nieszczęśliwego wypadku i nie ma osoby, która mogłaby zaopiekować się pozostawionymi bez opieki zwierzętami domowymi, Nationale‑Nederlanden organizuje i pokrywa maksymalnie do wysokości 400 PLN koszty (do wyboru):
a) opieki nad zwierzętami domowymi pozostawionymi w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego,
b) przewozu zwierząt domowych do hotelu dla zwierząt.
Warunkiem wykonania świadczenia jest dostarczenie przez Ubezpieczonego lub inną osobę aktualnej książeczki szczepień zwierzęcia;


Pomoc domowa – jeżeli Ubezpieczony na skutek Nieszczęśliwego wypadku lub Nagłego zachorowania był Hospitalizowany przez co najmniej 5 dni, po zakończeniu Hospitalizacji Nationale‑Nederlanden zapewnia organizację i pokrycie do wysokości limitu 500 PLN kosztów opieki (w godzinach od 8:00 do 17:00) w związku ze stwierdzoną, medycznie uzasadnioną, koniecznością pomocy w miejscu pobytu Ubezpieczonego, zgodnie z poniższym zakresem: (…)
d) opieka nad zwierzętami domowymi, przez które rozumie się kota lub psa należącego do ras domowych, z wyłączeniem ras uznanych za agresywne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


W Ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym:
Przedmiotem ubezpieczenia Odpowiedzialności cywilnej jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego wobec osób trzecich za szkody osobowe (uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć) lub rzeczowe (zniszczenie, uszkodzenie lub utrata rzeczy ruchomej bądź nieruchomości) wynikające z czynów niedozwolonych tj. będących następstwem działania lub zaniechania Ubezpieczonego, dokonanych w trakcie Podróży zagranicznej lub Podróży krajowej, w ramach: (…)
– posiadania zwierząt domowych (psów lub kotów).


W Assistance Samochodowym:
Holowanie Pojazdu wraz z przyczepą – jeżeli nie jest możliwe usprawnienie Pojazdu w związku z Awarią lub Wypadkiem drogowym na miejscu zdarzenia, Nationale‑Nederlanden organizuje i pokrywa koszty holowania Pojazdu do miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego znajdującego się maksymalnie w odległości 100 km od miejsca zdarzenia, lub, w przypadku przyczepy, na najbliższy parking. Jeżeli Ubezpieczony wiózł zwierzęta albo bagaż w pojeździe, Nationale‑Nederlanden również organizuje transport zwierząt lub bagażu do miejsca odholowania pojazdu, o ile jest to konieczne.
wykluczone z zakresu
brak zapisów

Ergo Hestia

włączone w zakres
Usługi w Ubezpieczeniu Podróż Assistance obejmują:
*Assistance opiekuńczy: (…)
f) opieka nad zwierzętami domowymi towarzyszącymi Ubezpieczonemu w podróży pozostawionymi bez opieki osoby dorosłej

Odpowiedzialność Cywilna:
Zakres ochrony ubezpieczeniowej określa umowa ubezpieczenia według poniższych wariantów:(…)
*Szkody w mieniu lub na osobie powstałe w związku z posiadaniem zwierząt domowych (w tym będących pod opieką Ubezpieczonego)
wykluczone z zakresu
brak zapisów

Signal Iduna

włączone w zakres
W Ubezpieczeniu Kosztów Leczenia i Assistance:
dla zwierzaka:
– wizytę weterynaryjną – jeżeli Ubezpieczony podróżuje ze swoim psem lub kotem i zwierzę to ulegnie wypadkowi, SIGNAL IDUNA zrefunduje koszty wizyty weterynaryjnej (50 €);
– przedłużoną opiekę nad zwierzęciem – jeżeli Ubezpieczony był Hospitalizowany w związku ze zdarzeniem ubezpieczeniowym i przez to jego powrót do Polski opóźnił się, SIGNAL IDUNA pokrywa koszty przedłużonego pobytu psa lub kota, będącego własnością Ubezpieczonego, w hotelu dla zwierząt (100 PLN dziennie, maksymalnie przez 7 dni).

wykluczone z zakresu
brak zapisów.

Wiener (Gothaer)

włączone w zakres
W Ubezpieczeniu Assistance:
Transport zwierząt towarzyszących Ubezpieczonemu za granicą – w przypadku hospitalizacji trwającej dłużej niż 7 dni lub śmierci Ubezpieczonego w wyniku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, Wiener TU S.A. pokryje koszty przewozu psa lub kota do osoby wskazanej do opieki na terenie zamieszkania w RP do wysokości 400 euro; o ile
podczas podróży zwierzęta znajdowały się pod wyłączną opieką Ubezpieczonego;
.
wykluczone z zakresu
brak zapisów.

Ubezpieczenie psa w podróży – podsumowanie i wersja PDF

Jak widzicie, oferowane warunki w polisach bardzo się różnią i ciężko wskazać tę „najlepszą”. Myślę, że kluczowe jest odpowiedzenie sobie na pytanie, co jest ważniejsze: pokrycie ewentualnych kosztów czy pomoc i organizacja w nagłej sytuacji. Idealnie byłoby nie musieć wybierać i mieć wszystko w pakiecie…

Jeżeli zauważycie zmiany lub nowinki w ubezpieczeniach psów w podróży w polisach dostępnych na rynku, dajcie znać! Warunki i zakres są co jakiś czas modyfikowane, więc temat ten trzeba odświeżać.

Aby wam było łatwiej porównać ubezpieczenia, przygotowałam wam również skrócone zestawienie w pliku PDF:

Zestawienie ubezpieczeń

Polecam wam również Kartę Właściciela Psa – jest to karta, którą mam zawsze w portfelu. Informuje ona o tym, że w domu pozostał zwierzak. W sytuacji, gdyby coś mi się stało, na Karcie są dane osoby kontaktowej. Przygotowałam dla was szablon takiej karty do samodzielnego wydrukowania.